การวิเคราะห์ data จาก facebook เบื้องต้น

การจะทราบถึงปรากฏการณ์ทางสังคมว่าคนในสังคมกำลังสนใจสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ทางหนึ่งก็ทำได้จากการวิเคราะห์ปริมาณการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์

ในที่นี้จะกล่าวถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก page ของ Facebook และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เบื้องต้น

Facebook นั้นมีบริการที่เรียกว่า graph API ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลต่างๆมาเท่าที่ได้รับอนุญาตได้

การจะดึงข้อมูลนั้นต้องมี access token ซึ่งในเบื้องต้นสามารถได้มาจาก Graph Api Explorer

การดึงข้อมูลจาก Graph API Explorer

กดปุ่ม Get token แล้วระบบจะ generate access token ชั่วคราวมาให้ โดย token นี้จะมีอายุเพียง 1 วันเท่านั้น ถ้า expire ก็กดขอใหม่

นอกจากนี้ Graph Api Explorer ยังเปิดให้ทดลองดึงข้อมูลได้ เช่นในช่อง input ขนาดนี้เป็น /me?fields=id, nameเมื่อกดปุ่ม Submit ระบบก็จะส่ง id และ name ของ Login Facebook ที่ใช้งานอยู่มาให้

แต่การจะทราบถึงกระแสสังคมต่อเรื่องต่างๆนั้น ย่อมเป็นการดีกว่าที่จะดูจากจุดที่เป็นศูนย์รวมต่อเรื่องต่าง นั่นคือ page

ในที่นี้จะแสดงการดึงข้อมูลจาก page official ของ Maysa BNK48  เพราะคนเขียนชอบ

อยากแรกที่ต้องให้เลยคือ url name ของ page นั่นคือสิ่งที่ตามหลัง facebook.com/ ใน url ของ page นั่นเอง ในที่นี้คือ bnk48official.maysa

เมื่อนำมาใส่ใน Graph Api Explorer แล้ว submit ก็จะได้ชื่อและ id ของ page มาดังนี้

ถ้ารู้ id ของ page แล้วก็สามารถใช้ id ของ page (224218921376880) มาใส่แทน “bnk48official.maysa” ก็ query ข้อมูลมาได้เหมือนกัน

เติม /feed หลัง url เพื่อ query feed ต่างๆของ page มา

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด field ที่ Api return กลับมาให้ได้ด้วย โดยใส่ที่ช่องด้านซ้าย หรือเติมท้าย url

โดยที่แสดงในรูปคือมี create_time, comment, รูปภาพใน post, จำนวนการแชร์ และประเภทของ post

ส่วน reaction ใน post นั้น tricky เล็กน้อย คือหากใส่ reactions ไปใน field ตรงๆเลยจะไม่มีข้อมูลมา ต้องเพิ่ม parameters ตามหลังด้วย

reactions.type(LIKE).limit(0).summary(1).as(like)

reactions.type(WOW).limit(0).summary(1).as(wow)

reactions.type(SAD).limit(0).summary(1).as(sad)

reactions.type(LOVE).limit(0).summary(1).as(love)

reactions.type(HAHA).limit(0).summary(1).as(haha)

reactions.type(ANGRY).limit(0).summary(1).as(angry)

comment ในโพสเองก็สามารถดึงได้ และ comment ใน comment หรือที่เรียกว่า reply ก็ดึงมาได้เช่นกัน

reaction ใน comment ก็ดึงมาได้ด้วยวิธีเดียวกับของโพส

ใน data ที่ return กลับมานั้น reply จะเป็น comment ที่ nested อยู่ใน comment อีกที

อย่างไรก็ตาม ในการ query 1 ครั้ง จะได้ข้อมูลมาเพียงบางส่วนเท่านั้น ลองเลื่อนช่อง output ดูด้านล่าง post สุดท้ายที่เห็นคือ 2018-01-14

post ที่เก่ากว่านี้จะอยู่อีกหน้าหนึ่ง และ query มาได้โดยใช้ string ในส่วนของ paging ในท้ายของข้อมูล

หรือก็คือเติม parameter after={string} ท้าย url นั่นเอง

หากกด link ตรง next ก็จะเป็นการ query ข้อมูลหน้าถัดไป

อย่างไรก็ดี จะมานั่งกดดูทีละหน้าก็ใช่ที่ ให้โปรแกรมเป็นคนทำงานให้ดีกว่า ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างสคริป ruby ที่ใช้เก็บข้อมูล feed ในช่วงหกเดือนก่อนนี้ แล้วเก็บลง mongodb แต่เพื่อความรวบรัดจะขอละส่วนของ comment ไว้ก่อน

 

เก็บข้อมูลด้วย Ruby script

เหตุที่ใช้ mongodb เพราะสามารถโยน json เข้าไปได้เลย ไม่ต้องสร้าง schema ให้ยุ่งยาก

 

#!/usr/bin/env ruby

require 'json'
 require 'net/http'
 require 'mongo'

access_token = 'EAACEdEose0cBABAzbaZAnrr9F........
 page_name = 'bnk48official.maysa'

uri = URI("https://graph.facebook.com/v2.12/#{page_name}")
 fields = 'id,name,website,picture'
 params = { :access_token => access_token, :fields => fields }
 uri.query = URI.encode_www_form(params)
 res = Net::HTTP.get_response(uri)
 puts uri
 page = JSON.parse(res.body) if res.is_a?(Net::HTTPSuccess)
 puts page

 

สร้าง uri แล้วใช้ Net::HTTP ไป get respond มา

ส่วนของ feed จะใช้ uri นี้

reaction_str = 'reactions.type(LIKE).limit(0).summary(1).as(like),' +
 'reactions.type(WOW).limit(0).summary(1).as(wow),' +
 'reactions.type(SAD).limit(0).summary(1).as(sad),' +
 'reactions.type(LOVE).limit(0).summary(1).as(love),' +
 'reactions.type(HAHA).limit(0).summary(1).as(haha),' +
 'reactions.type(ANGRY).limit(0).summary(1).as(angry)'

uri = URI("https://graph.facebook.com/v2.12/#{page_name}/feed")
 feed_fields = "message,created_time,shares,#{reaction_str}"

params = { :access_token => access_token, :fields => feed_fields }
 uri.query = URI.encode_www_form(params)

res = Net::HTTP.get_response(uri)
 puts uri

ต่อ mongodb รอไว้ก่อน ในที่นี้ใช้ชื่อ db เป็น ‘fb_maysa’ และ collection เป็น ‘feed’

client = Mongo::Client.new([ config[‘mongodb_host’] ], :database => ‘fb_maysa’)
coll = client[:feed]

respond ที่ได้มานั้นจะเป็น json string ก็สามารถใช้ JSON.parse ได้เลย โดยแต่ละ post นั้นจะอยู่ใน key ‘data’

และเนื่องจากเราต้องการดึง feed มาเพียง 6 เดือนเท่านั้น เลยต้องมีการเทียบเวลาจาก field created_time ว่าเก่าเกิน 6 เดือนหรือไม่

ส่วนของ reactions นั้น จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่า respond ส่วนนี้จะมี structure ที่ซับซ้อน จึงต้องแปลงให้อยู่ในรูปง่ายๆก่อน

แล้วใช้ collection.insert_one เพื่อ insert เข้า mongodb

r_j = JSON.parse(res.body)
 now = Time.now()
 r_j['data'].each do |f|

created_time = DateTime.strptime(f['created_time']).to_time
 time_diff = (now - created_time)
 month = 30*24*60*60
 pass_month = (time_diff/month).floor
 puts "passed month: #{pass_month}"

break if pass_month > 6

f['shares'] = f['shares']['count']

reaction_hash = {}
 ['like', 'wow', 'sad', 'angry', 'haha', 'love'].each do |r|
 count = f[r]['summary']['total_count']
 reaction_hash[r] = count
 f.delete r
 end
 f['reactions'] = reaction_hash

coll.insert_one(f)

end

อย่างที่กล่าวคือการ get_respond 1 ครั้งก็จะได้ข้อมูลมาเพียงบางส่วนเท่านั้น หากขะดึง feed ที่เก่ากว่านี้ก็ดึงได้จากส่วนของ paging

while r_j['paging']['next']
 uri = URI(r_j['paging']['next'])
 res = Net::HTTP.get_response(uri)
 puts uri

pass_month = 0

r_j = JSON.parse(res.body)
 r_j['data'].each do |f|

created_time = DateTime.strptime(f['created_time']).to_time
 time_diff = (now - created_time)
 month = 30*24*60*60
 pass_month = (time_diff/month).floor
 puts "passed month: #{pass_month}"

break if pass_month > 6

f['shares'] = f['shares']['count']

reaction_hash = {}
 ['like', 'wow', 'sad', 'angry', 'haha', 'love'].each do |r|
 count = f[r]['summary']['total_count']
 reaction_hash[r] = count
 f.delete r
 end
 f['reactions'] = reaction_hash

coll.insert_one(f)
 end

break if pass_month > 6
 end

เท่านี้ก็จะได้ feed ของ 6 เดือนย้อนหลังอยู่ใน database ของเราแล้ว จากนี้จะแสดงการนำข้อมูลมาสร้างกราฟง่ายๆโดยใช้ R

 

การใช้ R เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เราได้มาก็จะมี จำนวนการแชร์ และจำนวน reaction จึงจะใช้สองส่วนนี้เป็นหลัก

ขั้นแรกเลยก็คือโหลดข้อมูลจาก mongodb มาไว้ที่ R ก่อน

library(ggplot2)
 library(mongolite)
 library(chron)
 library(scales)

con <- mongo(collection = "feed", db = "fb_maysa", url = "mongodb://127.0.0.1",
 verbose = FALSE)
 mydata <- con$find()
 stat_data <- c()

dtparts <- t(as.data.frame(strsplit(mydata$created_time,'T')))
 row.names(dtparts) <- NULL
 dtparts[,2] <- sapply(dtparts[,2], function(x){
 xx <- strsplit(x, "\\+")
 return(xx[[1]][1])
 })

stat_data$time <- chron(dates=dtparts[,1],times=dtparts[,2], format=c('y-m-d','h:m:s'))

ส่วนของ Datetime นั้น R จะเห็นเป็นเพียง string จึงต้องปรับ format และแปลงให้อยู่ในรูปของ “chron” ซึ่งประกอบด้วย Date และ Time ให้  R เข้าใจก่อน

แล้วเรียงข้อมูลใหม่ จากวันที่ (stat_data$time)

stat_data$reaction <- mydata$reaction
 stat_data$reaction <- stat_data$reaction[order(stat_data$time, decreasing=FALSE),]

stat_data$shares <- mydata$shares
 stat_data$shares <- stat_data$shares[order(stat_data$time, decreasing=FALSE)]
 stat_data$comment_count <- stat_data$comment_count[order(stat_data$time, decreasing=FALSE)]
 stat_data$time <- stat_data$time[order(stat_data$time, decreasing=FALSE)]
 stat_data$sum_reactions <- rowSums(stat_data$reaction)

แปลง structure ของ data ให้เหมาะกับ ggplot2

d <- data.frame(stat_data$time, stat_data$shares, as.Date(stat_data$time))
 d <- cbind(d, "Shares")
 colnames(d) <- c('time', 'sums' ,'date', 'Total')
 d2 <- data.frame(stat_data$time, stat_data$sum_reactions, as.Date(stat_data$time))
 d2 <- cbind(d2, "Reaction")
 colnames(d2) <- c('time', 'sums' ,'date', 'Total')
 d <- rbind(d, d2)

month <- as.Date(cut(d$date, breaks = "month"))
 d <- cbind(d, month)

เพื่อให้ดูง่าย จึงควร plot graph โดยสรุปแต่ละเดือน เพื่อการนี้จึงเพิ่ม column month เข้ามา

จะได้ตารางหน้าตาแบบนี้

 

ผลลัพธ์

จำนวน share และ reaction ทั้งหมดของเพจในรอบ 6 เดือนจะมีดังนี้

“Total shares 8112”
“Total reactions 199453”

หากแยก reaction ตามประเภทก็จะได้ดังนี้

“Total like 152961”
“Total wow 1827”
“Total sad 466”
“Total angry 72”
“Total haha 8112”
“Total love 41394”

plot ด้วย ggplot2 โดยสรุปตามแต่ละเดือน

ggplot(data = d, aes(x=month, y=sums, group=Total)) +
 scale_color_manual(values=c("red", "blue")) +
 stat_summary(fun.y = sum, geom = "line", aes(color=Total)) +
 stat_summary(fun.y = sum, geom = "point", aes(color=Total)) +
 scale_x_date(labels = date_format("%Y-%m"), date_breaks = "1 month") +
 theme(legend.position="top")

ก็จะได้กราฟเส้น สีแดงคือจำนวนแชร์ สีน้ำเงินคือจำนวน reaction รวมๆ

 

Total reactions and shares in each month

จะเห็นว่ากราฟขึ้นสูงในเดือนธันวาคม นั่นคือช่วงที่มีดราม่าภาพหลุด และลดต่ำลงมาในเดือนมกราคม นั่นคือหลังจากถูกพักงานแล้ว

จากข้อมูลที่มีอาจจะ plot กราฟได้อีกหลายแบบ ลองเปรียบเทียบ reaction แต่ละแบบดู

 

Number of reactions by type per month

reaction ทั้งหมดจำนวนมากที่สุดก็คือ like นั่นเอง แต่ like ก็อาจจะตีความได้หลายความหมาย จึงอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นัก

ลอง plot อีกรูปโดยตัด like ออกไปดู

 

Number of reactions by type (exclude like) per month

เมื่อตัด like ออกไปแล้ว จำนวน reaction ที่มากที่สุดคือ love รองลงมาก็คือ haha

ทั้ง haha และ love เพิ่มขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีดราม่า แต่ angry ไม่ได้เพิ่มหรือลดอย่างเห็นได้ชัด  ก็อาจจะกล่าวสรุปจากตัวเลขได้ว่าคนไทยก็ไม่ได้โกรธขึ้งน้องจากกรณีดราม่าขนาดนั้น แต่ชอบหาความบันเทิงจากดราม่ามากกว่า

จบแล้วกับบทความนี้ จริงๆแล้วก็อาจจะต่อยอดได้อีกเช่นการพิจารณาข้อมูลของ comment และ reply ร่วมด้วย เนื่องจาก reaction ที่นำมาแสดงให้ดูเป็นเพียง reaction บนตัว post เท่านั้น ไม่ได้รวมถึง reaction ต่อ comment และ reply ด้วย ซึ่งหากนำมารวมด้วยแล้วก็อาจจะได้กราฟในรูปแบบที่ต่างออกไปก็ได้ อาจจะเจอ angry ในสัดส่วนที่มากขึ้นหรือเปล่า เพราะคนอาจจะแสดงความเกรี้ยวกราดลงใน  comment มากกว่าก็เป็นไปได้