วิธีการติดตั้ง Apache Spark ด้วย Cloudera VM


Apache Spark คือ Framework ในการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลแบบ MapReduce

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการสร้าง environment สำหรับทดสอบโปรแกรม Spark โดยใช้ Cloudera Quickstart

Cloudera Quickstart คือ image ของ Virtual Machine โดยมีให้ทั้ง VirtualBox, VMWare และ Docker ในที่นี้จะแสดงการติดตั้งโดยใช้ Docker

Read more  

Development Workflow using Docker and Docker Compose


Docker Installation

First, we need to install Docker and Docker Compose.

Docker is built on top of Linux container. So, docker can’t run natively on OSX. It’s required a virtual machine for running in OSX. Thanks for Boot2Docker, it’s a Linux virtual machine made for running docker on OSX.

So, there is different between running docker on Linux and OSX.
When running docker on Linux, your machine is both the localhost and the Docker host.

dev work flow

Read more